ปีการศึกษา 1/2558
ตารางเรียนรหัส 56141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 06.50-07.4007.40-08.3008.30-09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5011.50-12.4012.40-13.3013.30-14.2014.20-15.1015.10-16.0016.00-16.5016.50-17.5017.50-18.4018.40-19.3019.30-20.20
จันทร์          ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2 (1073309 )
ผู้สอน : อ.อภิรดี ไชยกาล
ห้อง:  9303
    
อังคาร  กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (1073703 )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน
ห้อง:  5409
กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (1073703 )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน
ห้อง:  5409
 การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย (1074502 )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน
ห้อง:  5410
การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย (1074502 )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน
ห้อง:  5410
      
พุธ    ความจริงของชีวิต (1500104+)
ผู้สอน : อ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม
ห้อง:  4209
ความจริงของชีวิต (1500104+)
ผู้สอน : อ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม
ห้อง:  4209
 
กิจกรรม
     
พฤหัสบดี  กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (1072308+)
ผู้สอน : อ.ทิพวรรณ พานเข็ม
ห้อง:  5511
กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (1072308+)
ผู้สอน : อ.ทิพวรรณ พานเข็ม
ห้อง:  5511
  การจัดการเรียนรู้ (1025301+)
ผู้สอน : อ.อภิรดี ไชยกาล
ห้อง:  2405
การจัดการเรียนรู้ (1025301+)
ผู้สอน : อ.อภิรดี ไชยกาล
ห้อง:  2405
     
ศุกร์  การวิจัยทางการศึกษา (1045411 )
ผู้สอน : อ.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ห้อง:  3404
การวิจัยทางการศึกษา (1045411 )
ผู้สอน : อ.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ห้อง:  3404
   HOME ROOM (xxxxxxx )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน+ทิพวรรณ พานเข็ม
ห้อง:  4307
สุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กแม่และเ (1072104 )
ผู้สอน : อ.อรพร ทับทิมศรี
ห้อง:  9303
สุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กแม่และเ (1072104 )
ผู้สอน : อ.อรพร ทับทิมศรี
ห้อง:  9303
  
เสาร์                
อาทิตย์                

หมายเหตุ
1)ภาค กศ.บป.เปิดภาคเรียนวันที่ 8 สิงหาคม 2558
2)ภาคปกติ เปิดภาคเรียนวันที่ 3 สิงหาคม 2558
3)นักศึกษาภาคกศ.บป.เริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมวิชาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ถึง 6 กันยายน 2558
4)นักศึกษาภาคปกติเริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมวิชาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึง 1 กันยายน 2558
5)ชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6)หลังจากพ้นกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนให้นักศึกษานำบัตรลงทะเบียนเรียนมาเขียนคำร้องทั่วไป ขอเปลี่ยนบัตรลงทะเบียนเรียนที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7)ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเช็คตารางเรียนกับแผนการเรียน และบัตรลงทะเบียนเรียน ว่าจองรายวิชาครบหรือไม่ ก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือติดต่อที่ เบอร์โทรศัพท์ 045-633578 ในวันและเวลาราชการ
8)สำหรับนักศึกษาที่ได้ทุน กยศ. ให้นำบัตรลงทะเบียนเรียนไปยื่นที่ฝ่ายกองทุนตามวันและเวลาที่ฝ่ายกองทุนกำหนด
9)นักศึกษาที่เป็นทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษให้นำบัตรลงทะเบียนส่งที่งานบริการการศึกษา(ให้สำเนาบัตรลงทะเบียนเก็บไว้กับนักศึกษาด้วย)
10) ห้องเรียน ศูนย์กีฬ หมายถึง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สิริวัณณวรีกีฬาเวศน์
11) ห้องเรียน 201-208 หมายถึง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร
12)ห้องเรียน6201 -6206 หมายถึง shop (ตึกข้างๆโรงอาหาร)
13)ห้องเรียน 2405-2406. study(ชั้น4 ออกจากลิฟท์ ฝั่งซ้ายมือ ) , 2501 หมายถึงตึกบรรณราชนครินทร์
14)ห้องเรียน 9202 - 9904 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
15)ห้องเรียน 3101 - 3505 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา
16)ห้องเรียน 1201 - 1512 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
17)ห้องเรียน หอประชุม หมายถึง อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
18) ห้องเรียน อ.ดนตรี และ ศิลปวัฒน หมายถึง อาคารดนตรี (อยู่ตรงข้าม หอพักชายและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร)
19) ห้องเรียน 4101 - 4608 หมายถึง อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์
20) ห้องเรียน ดนตรี หมายถึง อาคาร Shop ใหม่ ชั้น 2 (อยู่ด้านหลังอาคารศูนย์อาหาร)
21) ห้องเรียน เอนกประฯ หมายถึง อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (อยู่ตรงข้ามสนามกีฬา สนาม 1)
22)นักศึกษาที่ไม่ได้จองรายวิชาให้มายื่นคำร้องขอจองรายวิชาและรับบัตรลงทะเบียนเรียนที่ห้องงานบริการการศึกษา
23)ห้องเรียน วัฒนฯจีน หมายถึงห้องวัฒนธรรมจีน(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1)
24)ห้องเรียน โรงยิมสา หมายถึง โรงยิมโรงเรียนสาธิต
25) เมื่อนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้นำส่งอีกส่วนหนึ่งที่งานทะเบียน พร้องลงชื่อส่ง
26)ห้องเรียน 5301 - 5703 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
27) ห้องเรียน ส่งเสริม หมายถึง อาคารส่งเสริมสุขภาพเอนกประสงค์
28) ห้องเรียน ซักรีด หมายถึง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร (ชั้น 1)
29) ห้องเรียน สนาม 1 หมายถึง สนามกีฬา สนาม 1
30) ห้องเรียน สนาม 2 หมายถึง สนามกีฬา สนาม 2