ปีการศึกษา 2/2557
ตารางเรียนรหัส 56141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 06.50-07.4007.40-08.3008.30-09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5011.50-12.4012.40-13.3013.30-14.2014.20-15.1015.10-16.0016.00-16.5016.50-17.5017.50-18.4018.40-19.3019.30-20.20
จันทร์ อาเซียนศึกษา (2500107 )
ผู้สอน : อ.กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร+ประดิษฐ ศิลาบุตร
ห้อง:  1201
อาเซียนศึกษา (2500107 )
ผู้สอน : อ.กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร+ประดิษฐ ศิลาบุตร
ห้อง:  1201
การจัดประสบการณ์ดนตรี เพลง และการเคลื่อน (1074503 )
ผู้สอน : อ.เกตุกาญจน์ ชนะดวงใจ+อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
ห้อง:  3404
การจัดประสบการณ์ดนตรี เพลง และการเคลื่อน (1074503 )
ผู้สอน : อ.เกตุกาญจน์ ชนะดวงใจ+อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
ห้อง:  3404
         
อังคาร หลักสูตรและการจัดการการศึกษา (1025201 )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน
ห้อง:  9202
หลักสูตรและการจัดการการศึกษา (1025201 )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน
ห้อง:  9202
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 1 (1073308 )
ผู้สอน : อ.ชลลดา เรืองฤทธิ์ราวี+อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
ห้อง:  3101
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (1561110 )
ผู้สอน : อ.สุทธิดา พันธุ์โคตร
ห้อง:  2405
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (1561110 )
ผู้สอน : อ.สุทธิดา พันธุ์โคตร
ห้อง:  2405
    
พุธ    หลักการบริหารการศึกษา (1061101+)
ผู้สอน : อ.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
ห้อง:  4209
หลักการบริหารการศึกษา (1061101+)
ผู้สอน : อ.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
ห้อง:  4209
 
กิจกรรม
     
พฤหัสบดี การประกันคุณภาพการศึกษา (1043114+)
ผู้สอน : อ.เมธี วิสาพรม
ห้อง:  1202
การประกันคุณภาพการศึกษา (1043114+)
ผู้สอน : อ.เมธี วิสาพรม
ห้อง:  1202
           
ศุกร์   HOME ROOM (xxxxxxx )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน+ทิพวรรณ พานเข็ม
ห้อง:  1402
   การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กฯ (1072803 )
ผู้สอน : อ.อรพร ทับทิมศรี
ห้อง:  9203
การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กฯ (1072803 )
ผู้สอน : อ.อรพร ทับทิมศรี
ห้อง:  9203
     
เสาร์                
อาทิตย์                

หมายเหตุ
1)ภาค กศ.บป.เปิดภาคเรียนวันที่ 10 มกราคม 2558
2)ภาคปกติ เปิดภาคเรียนวันที่ 5 มกราคม 2558 (ยกเว้น คณะครุศาสตร์ รหัส 53 เปิดภาคเรียน วันที่ 6 ตุลาคม 2557)
3)นักศึกษาภาคกศ.บป.เริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมวิชาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2558 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558
4)นักศึกษาภาคปกติเริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมวิชาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2558 (ยกเว้น คณะครุศาสตร์ รหัส 53 เริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียน วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557)
5)ชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6)หลังจากพ้นกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนให้นักศึกษานำบัตรลงทะเบียนเรียนมาเขียนคำร้องขอเปลี่ยนบัตรลงทะเบียนเรียนที่งานบริการการศึกษา ก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7)ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเช็คตารางเรียนกับแผนการเรียน และบัตรลงทะเบียนเรียน ว่าจองรายวิชาครบหรือไม่ ก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่งานทะเบียน หรือติดต่อที่ เบอร์โทรศัพท์ 045-633578 ในวันและเวลาราชการ
8)สำหรับนักศึกษาที่ได้ทุน กยศ. ให้นำบัตรลงทะเบียนเรียนไปยื่นที่ฝ่ายกองทุนตามวันและเวลาที่ฝ่ายกองทุนกำหนด
9)นักศึกษาที่เป็นทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษให้นำบัตรลงทะเบียนส่งที่งานบริการการศึกษา
10) ห้องเรียน ศูนย์กีฬ หมายถึง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สิริวัณณวรีกีฬาเวศน์
11) ห้องเรียน 201-208 หมายถึง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร
12)ห้องเรียน6201 -6206 หมายถึง shop (ตึกข้างๆโรงอาหาร)
13)ห้องเรียน 2405-2406. study(ชั้น4 ออกจากลิฟท์ ฝั่งซ้ายมือ ) , 2501 หมายถึงตึกบรรณราชนครินทร์
14)ห้องเรียน 9202 - 9904 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
15)ห้องเรียน 3101 - 3505 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา
16)ห้องเรียน 1201 - 1512 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
17)ห้องเรียน หอประชุม หมายถึง อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
18) ห้องเรียน อ.ดนตรี และ ศิลปวัฒน หมายถึง อาคารดนตรี (อยู่ตรงข้าม หอพักชายและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร)
19) ห้องเรียน 4101 - 4608 หมายถึง อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์
20) ห้องเรียน ดนตรี หมายถึง อาคาร Shop ใหม่ ชั้น 2 (อยู่ด้านหลังอาคารศูนย์อาหาร)
21) ห้องเรียน เอนกประฯ หมายถึง อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (อยู่ตรงข้ามสนามกีฬา สนาม 1)
22)นักศึกษาที่ไม่ได้จองรายวิชาให้มายื่นคำร้องขอจองรายวิชาและรับบัตรลงทะเบียนเรียนที่ห้องงานบริการการศึกษา
23)ห้องเรียน วัฒนฯจีน หมายถึงห้องวัฒนธรรมจีน(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1)
24)ห้องเรียน โรงยิมสา หมายถึง โรงยิมโรงเรียนสาธิต
25) เมื่อนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้นำส่งอีกส่วนหนึ่งที่งานทะเบียน พร้องลงชื่อส่ง