ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยนักศึกษา

รายละเอียดข้อมูล
        52123522  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        53125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        53126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        53141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        53241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        54141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        54223511  โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        54224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        54241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54241211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54241321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55124113  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        55125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55127034  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127035  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55141351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55141353  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55224010  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55224041  โปรแกรมวิชาการตลาด
        55224072  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56120012  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120015  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125013  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56126015  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56141301  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56141302  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56220011  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56224041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        56224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        56225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56226012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56227031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        57101625  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57120281  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        57200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57214231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57220201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        57220231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57262711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        58200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        58201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        58205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58214231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58220201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        58220231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58232061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร