ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยนักศึกษา

รายละเอียดข้อมูล
        50124111  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
        52141111  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        52141211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        52223556  โปรแกรมวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        52241221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53122521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        53122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        53123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        53125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        53128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        53129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        53141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53141013  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53141014  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53141111  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        53141112  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        53141211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        53141212  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        53141213  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        53141214  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        53141221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53141222  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53141223  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53141311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        53141312  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        53141313  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        53141321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        53141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        53141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        53141351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        53141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        53141353  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        53241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53241211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        53241221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53241311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        53241321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        53241351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        54123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        54123511  โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        54123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        54124010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        54124071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54124072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54125012  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        54126013  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        54127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54127033  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54129011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        54129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        54141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141013  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141111  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        54141112  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        54141113  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        54141211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141212  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141213  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54141222  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54141223  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54141261  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141262  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141263  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        54141312  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        54141313  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        54141321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54141353  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        542235506 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        542235509 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        54224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        54224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        54227031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54227032  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        54228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        54229011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        54229021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        54241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54241211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54241321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55122521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55122522  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        55122541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122542  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122543  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122544  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55123341  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        55123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55123511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123512  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123513  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55123612  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55123613  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55124010  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55124041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        55124071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55124072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55124073  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55124113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        55125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125012  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125013  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125014  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126013  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126014  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55127031  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127032  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127033  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127034  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127035  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127036  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127037  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        55128401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        55128421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55128422  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55129011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        55129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        55141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        55141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        55141111  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        55141112  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        55141113  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        55141211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        55141212  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        55141213  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        55141221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        55141222  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        55141261  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        55141262  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        55141263  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        55141311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        55141312  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        55141313  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        55141321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55141351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55141353  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        55222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55223361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55224041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        55224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        55225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55226012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55227031  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55227032  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        55228401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        55228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55228422  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55229021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        56120011  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120012  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120013  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120014  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120015  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56122521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56122522  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56122541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122542  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122543  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122544  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122551  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        56123341  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        56123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        56123362  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        56123511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123512  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123513  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56123612  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56123613  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56124010  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        56124012  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        56124041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        56124071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124073  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        56125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125012  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125013  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125014  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126013  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126014  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126015  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127032  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127033  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127034  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127035  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56128401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        56128421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        56128422  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        56129011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        56129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        56141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56141111  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141112  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141113  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141212  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141213  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        56141222  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        56141261  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141262  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141263  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141301  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56141302  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56141311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141312  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141313  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141353  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141381  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        56220011  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56224041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        56224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        56225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56226012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56227031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        57100301  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100302  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100303  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57100602  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57100891  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        57101621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101622  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101623  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101624  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101625  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101626  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101751  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57101752  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57101753  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57102081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57102082  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57102711  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57102712  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57102713  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57103571  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103572  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103573  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103801  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57103802  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57103803  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57104731  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        57104732  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        57105471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57105472  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57105473  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57106771  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57106772  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57106773  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57107301  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        57107302  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        57107331  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        57107561  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107562  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107563  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107582  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107583  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107871  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57107872  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57107873  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57108351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108352  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108353  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108354  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108355  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108372  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108373  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108374  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108375  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108376  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108861  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        57108862  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        57109191  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        57109192  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        57109411  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109412  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109413  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109511  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        57109512  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        57109971  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        57111491  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111492  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111493  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111651  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111652  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111653  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111654  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57112251  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        57114231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57117341  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        57117931  โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        57120201  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        57120231  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57120232  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57120261  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        57120281  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        57121191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57121881  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        57128151  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        57162711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        57200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57201622  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57214231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57220201  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        57220231  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57262711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ