ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยนักศึกษา

รายละเอียดข้อมูล
        49225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        50123521  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        50141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        51222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        51241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        52126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        52141211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        52225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        52241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53122521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        53123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        53123511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        53124071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        53125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        53127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        53127032  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        53127033  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        53128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง
        53141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53141111  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        53141112  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        53141212  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        53141221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53141222  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53141311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        53141312  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        53141321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        53141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        53141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        53222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        53223550  โปรแกรมวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        53224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        53225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        53228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        53229011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        53229021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        53241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53241211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        53241221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53241311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        53241321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        53241351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54122521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        54122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        54122541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        54122542  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        54123341  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        54123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        54123511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        54123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        54124010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        54124041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        54124071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54124113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการธุรกิจ
        54125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54125012  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        54126013  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        54127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54127032  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54127033  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        54128401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        54128421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        54129011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        54129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        54141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141013  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141213  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141222  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54141263  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        54222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        54222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        54223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        54224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        54224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการธุรกิจ
        54225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        54227031  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54227032  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        54228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        54229011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        54229021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        54241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54241211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54241321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55122521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55122522  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        55122541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122542  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122543  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122544  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55123341  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        55123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55123511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123512  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123513  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55123612  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55123613  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55124010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55124041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        55124071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55124072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55124073  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55124113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการธุรกิจ
        55125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125012  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125013  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125014  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126013  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126014  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55127031  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127032  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127033  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127034  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127035  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127036  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127037  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        55128401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        55128421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55128422  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55129011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        55129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        55222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        55222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55223361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55224041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        55224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการธุรกิจ
        55225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55226012  โปรแกรมวิชาบัญชีบัณฑิต(ปวส.)
        55227031  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55227032  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        55228401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        55228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55228422  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55229021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        56120011  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120012  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120013  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120014  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120015  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56122521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56122522  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56122531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56122541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122542  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122543  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122544  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122551  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        56123341  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        56123361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        56123362  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        56123511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123512  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123513  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56123612  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56123613  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56124010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        56124012  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        56124041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        56124071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124073  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการธุรกิจ
        56125011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125012  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125013  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125014  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126013  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126014  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126015  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127032  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127033  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127034  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127035  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56128401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        56128421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        56128422  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        56129011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        56129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        56141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56220011  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56224041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        56224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการธุรกิจ
        56225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56226012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56227031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม