พิมพ์ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา  3/2557

รายละเอียดข้อมูล
        50241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        51225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        52223521  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        53123611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        53127033  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        53128311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        53226012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        53241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53241221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53241321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54123341  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        54123511  โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        54124113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        54125012  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141013  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141213  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141263  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        54141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        542235509 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        54224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        54225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54227032  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54229011  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        54229021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        54241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54241211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54241321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55124073  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127034  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127035  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        55222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55223361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        55223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55224010  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55224041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        55224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        55225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55226012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55227031  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55227032  โปรแกรมวิชาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        55228401  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        55228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55228422  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55229021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        56126012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56141302  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56220011  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56222521  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56222541  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56223511  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        56223611  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56224041  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        56224071  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224072  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224113  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        56225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56226011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56226012  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56227031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56228311  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56228421  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        57200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57201622  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57214231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57220201  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
        57220231  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57262711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ