ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากแหล่งน้ำที่สำคัญๆ ต่างๆ ทั่วประเทศกำลังประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำและมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมลงทุกปี ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการระบายน้ำเสียอันเนื่องจากกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมจากภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม และถึงแม้ว่าจะมีความพยายามดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดังกล่าวโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด หากแต่ยังไม่เพียงพอและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการนี้ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยให้นิสิต นักศึกษาเป็นผู้กระตุ้นจิตสำนึกของผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้พิเศษ โดยเริ่มจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมก่อน ในปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสำรวจจะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับผู้ประกอบการต่อไป

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการประสานงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) เพื่อเข้าร่วมโครงการนักรบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ศักยภาพเพียงพอในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัดศรีสะเกษโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากโรงงานอุตหสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นและสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งภาคปฏิบัติ และคิดวิเคราะห์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้เข้าร่วมโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม โดยได้ธงนักรบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ณ จังหวัดขอนแก่น และเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ซึ่งประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)
2) เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้พิเศษเป็นผลพลอยได้


เป้าหมาย

 1) ศึกษาสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 238 โรงงาน โดยการเก็บข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทตามแบบสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) มอบให้ นอกจากนั้น ทำการวัดที่ตั้งของโรงงานโดยการวัดพิกัดภูมิศาสตร์ และถ่ายภาพที่ตั้งและกิจการของโรงงาน ซึ่งได้จำแนกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) โรงงานอุตสาหกรรมจำพวก 1 มีจำนวน 133 แห่ง
(2) โรงงานอุตสาหกรรมจำพวก 2 มีจำนวน 31 แห่ง
(3) โรงงานอุตสาหกรรมจำพวก 3 มีจำนวน 74 แห่ง

 

 


2) ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องถูกควบคุมการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องศึกษาสำรวจทั้งสิ้น 45 โรงงาน โดยตรวจวัดคุณภาพน้ำตามคุณลักษณะ (Parameter) ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 กำหนดให้ อาทิเช่น ค่า BOD, COD, FOG, TDS, SS, Cr6+, Cr3+, TKN, Zn, Cd, Cu, Mn, Ni, และ Pd ด้วยการอ้างอิงรูปแบบและวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้มอบคู่มือให้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ประกอบการเกิดความตระหนัก ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความร่วมมือในการควบคุมและดูแลการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
2) ผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ได้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) ได้ฐานข้อมูลสถานการณ์แหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านคุณภาพน้ำเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป


กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.045-633578, 045-643600 ต่อ 150,151,154
http://regis.sskru.ac.th หรือ
www.sskru.ac.th