คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  สอบ: 2 มี.ค. 57(08.30-10.30)  ปีการศึกษา:2/2556 รหัสวิชา: 4122701+ ชื่อวิชา:ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม หน่วยกิต:3(2-2-5)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้สอน: อาจารย์เจษฎา โพนแก้ว  รหัสสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่: 0045  ห้องสอบ: 4102
จำนวนผู้เข้าสอบ...........คน จำนวนข้อสอบ..............ชุด จำนวนกระดาษคำตอบ............ชุด ใบลงชื่อผู้เข้าสอบ...........ชุด
  รหัสหมู่เรียน: 55222521  สาขาวิชา:วิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาค กศ.บป. (ห้อง 4102)
#
         562/4122701+/55222521
  รหัสหมู่เรียน: 55222531  สาขาวิชา:เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาค กศ.บป. (ห้อง 4102)
#
         562/4122701+/55222531
ผู้คุมสอบ
     อาจารย์วระเดช ภาวัตเวคิน
#
         562/4122701+/55222531/0285
     อาจารย์นิตยา มณีนิล
#
         562/4122701+/55222531/0070