มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธัญวรัตน์ แจ่มใส รหัสหมู่เรียน 55227031
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5522703101  นางสาวปิยะนุช ยินดีรัมย์[] 0.000/0
2 5522703102  นายชัยพร ศรีคำ[] 0.000/0
3 5522703103  นางสาวสุภาพร ไชยวงค์[] 0.000/0
4 5522703104  นางสาวอรนัน เกษอินทร์[] 0.000/0
5 5522703105  นางคชากร แสงคำ[] 0.000/0
6 5522703106  นางสาวเพราพิลาส ลับเหลี่ยม 2.457/69
7 5522703107  สิบเอกธีรวัฒน์ พรรณา 1.978/69
8 5522703108  นายอภิวัฒน์ อารีย์ 2.000/51
9 5522703109  นายธวัชชัย อาระยะสิทธิ์ 2.348/69
10 5522703110  นางสาวศิริพรรณ หนองม่วง 3.261/69
11 5522703111  นางสาวพรรณี ถิ่นไพบูลย์[ลาออก ] 2.667/36
12 5522703112  นายธีระยุทธ์ พรรษา 3.522/69
13 5522703113  นายไพรวัลย์ งามแสง 2.304/69
14 5522703114  นางสาวสุพัตรา เสริฐพานิช[] 0.000/0
15 5522703115  สางสาวหัสฤทัย นิลทัย 2.205/66
16 5522703116  นางสาวสมฤทัย นิลทัย 2.304/69
17 5522703118  นางพชรวรรณ ลาภสาร[] 0.000/0
18 5522703119  นายนัฐพล พรมชาติ 2.357/21
19 5522703120  นายณรงศักดิ์ คูคำ 2.409/66
20 5522703121  นายฉัตรชัย สุขดี[] 0.000/0
21 5522703122  นายธีระพรรณ วติวุฒิพงค์[] 0.000/0
22 5522703123  นางสาวสุกัญญา ตะเคียนสก[] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5522703124  นางสาววรรณิภา แก้วคำ[] 1.818/66
24 5522703125  นายจิราวุฒิ บุษบงก์[] 1.795/66
25 5522703126  นายวีระศักดิ์ หนุนวงศ์ 3.065/69
26 5522703127  นางสาวปรารถนา พุฒมี[] 0.000/0
27 5522703128  นายอาทิตย์ จงวัฒน์ 3.000/66
28 5522703129  นายนิมิตร์ แสนแก้ว[] 2.630/69
29 5522703130  จ.ส.ต.จิตติศักดิ์ สรเสริฐ[ลาออก ] 3.200/15
30 5522703131  นางสาวปณิตา โคสา 3.239/69
31 5522703132  นางสาววิจิตรา เรืองฤทธิ์ 2.391/69
32 5522703133  นายสุระชัย บุตรกัณหา[] 2.114/66
33 5522703134  นายณัฐรินทร์ เกตุวงษา 2.205/66
34 5522703135  นายบุญธรรม ธุระพระ[] 1.900/15
35 5522703136  นายสิงห์สมุทร จันทคาศ 2.100/15
36 5522703137  นางสาวมุฑิตา สุทธาบุญ 2.522/69
37 5522703138  นางสาวธิดาทิพย์ แพงทรัพย์[] 3.200/15
38 5522703139  นายพรทวี จันตะ 3.000/24
39 5522703140  นายปิยะณัฐ ธรรมศิริ 2.000/69
40 5522703141  นายจตุรงค์ สิงหฬ 2.647/51
41 5522703142  นายไชยณรงค์ อัมพุช 3.250/12
42 5522703143  นางสาวกรรณิกา โอฬารวัฒนชัย[] 0.000/0
43 5522703144  นางสาวสุวิตราภรณ์ เพ็งพันธ์ 3.326/69
44 5522703145  นายกิตตินันท์ เดือนใส 2.477/66
45 5522703146  นายตรีเทพ หนองกก 2.696/69
46 5522703147  นายวิรัตน์ มะยา[] 0.000/0
47 5522703148  นายอัครพล ประทุมชาติ[] 0.000/0
48 5522703149  นายวิษณุ ปางชาติ 2.273/66
49 5522703150  นางสาวเยาวลักษณ์ สันโสภา 3.196/69
50 5522703151  นางนิศรา เชนประโคน 2.447/57
51 5522703152  นางสาวนภาพร อินทงพงษ์ 2.739/69
52 5522703153  นายเจษฎา พิทยานุกูลทรัพย์ 2.522/69
53 5522703154  นางสาวกิตติยา ทัดแก้ว 2.250/42
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5522703155  นายพลากร สาทอน 2.130/69
55 5522703156  นางสุพิมพ์สร งอมสงัด[] 0.000/0
56 5522703157  นายสามารถ ศิริเทศ[] 0.000/0
57 5522703158  นายสมศักดิ์ ธรรมดีกุล[] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)