มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธัญวรัตน์ แจ่มใส รหัสหมู่เรียน 55227031
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5522703101  นางสาวปิยะนุช ยินดีรัมย์[] 0.000/0
2 5522703102  นายชัยพร ศรีคำ[] 0.000/0
3 5522703103  นางสาวสุภาพร ไชยวงค์[] 0.000/0
4 5522703104  นางสาวอรนัน เกษอินทร์[] 0.000/0
5 5522703105  นางคชากร แสงคำ[] 0.000/0
6 5522703106  นางสาวเพราพิลาส ลับเหลี่ยม 2.529/51
7 5522703107  สิบเอกธีรวัฒน์ พรรณา 2.031/48
8 5522703108  นายอภิวัฒน์ อารีย์ 2.077/39
9 5522703109  นายธวัชชัย อาระยะสิทธิ์ 2.176/51
10 5522703110  นางสาวศิริพรรณ หนองม่วง 3.353/51
11 5522703111  นางสาวพรรณี ถิ่นไพบูลย์[ลาออก ] 2.682/33
12 5522703112  นายธีระยุทธ์ พรรษา 3.529/51
13 5522703113  นายไพรวัลย์ งามแสง 2.469/48
14 5522703114  นางสาวสุพัตรา เสริฐพานิช[] 0.000/0
15 5522703115  สางสาวหัสฤทัย นิลทัย 2.125/48
16 5522703116  นางสาวสมฤทัย นิลทัย 2.235/51
17 5522703118  นางพชรวรรณ ลาภสาร[] 0.000/0
18 5522703119  นายนัฐพล พรมชาติ 2.333/18
19 5522703120  นายณรงศักดิ์ คูคำ 2.156/48
20 5522703121  นายฉัตรชัย สุขดี[] 0.000/0
21 5522703122  นายธีระพรรณ วติวุฒิพงค์[] 0.000/0
22 5522703123  นางสาวสุกัญญา ตะเคียนสก[] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5522703124  นางสาววรรณิภา แก้วคำ 1.767/45
24 5522703125  นายจิราวุฒิ บุษบงก์ 1.800/45
25 5522703126  นายวีระศักดิ์ หนุนวงศ์ 3.088/51
26 5522703127  นางสาวปรารถนา พุฒมี[] 0.000/0
27 5522703128  นายอาทิตย์ จงวัฒน์ 3.188/48
28 5522703129  นายนิมิตร์ แสนแก้ว 2.676/51
29 5522703130  จ.ส.ต.จิตติศักดิ์ สรเสริฐ[ลาออก ] 3.200/15
30 5522703131  นางสาวปณิตา โคสา 3.324/51
31 5522703132  นางสาววิจิตรา เรืองฤทธิ์ 2.324/51
32 5522703133  นายสุระชัย บุตรกัณหา 1.906/48
33 5522703134  นายณัฐรินทร์ เกตุวงษา 2.400/45
34 5522703135  นายบุญธรรม ธุระพระ 1.900/15
35 5522703136  นายสิงห์สมุทร จันทคาศ 2.100/15
36 5522703137  นางสาวมุฑิตา สุทธาบุญ 2.471/51
37 5522703138  นางสาวธิดาทิพย์ แพงทรัพย์ 3.200/15
38 5522703139  นายพรทวี จันตะ 3.071/21
39 5522703140  นายปิยะณัฐ ธรรมศิริ 2.029/51
40 5522703141  นายจตุรงค์ สิงหฬ 2.792/36
41 5522703142  นายไชยณรงค์ อัมพุช 3.250/12
42 5522703143  นางสาวกรรณิกา โอฬารวัฒนชัย[] 0.000/0
43 5522703144  นางสาวสุวิตราภรณ์ เพ็งพันธ์ 3.382/51
44 5522703145  นายกิตตินันท์ เดือนใส 2.469/48
45 5522703146  นายตรีเทพ หนองกก 2.706/51
46 5522703147  นายวิรัตน์ มะยา[] 0.000/0
47 5522703148  นายอัครพล ประทุมชาติ[] 0.000/0
48 5522703149  นายวิษณุ ปางชาติ 2.156/48
49 5522703150  นางสาวเยาวลักษณ์ สันโสภา 3.235/51
50 5522703151  นางนิศรา เชนประโคน 2.400/45
51 5522703152  นางสาวนภาพร อินทงพงษ์ 2.882/51
52 5522703153  นายเจษฎา พิทยานุกูลทรัพย์ 2.500/51
53 5522703154  นางสาวกิตติยา ทัดแก้ว 2.400/30
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5522703155  นายพลากร สาทอน 1.971/51
55 5522703156  นางสุพิมพ์สร งอมสงัด[] 0.000/0
56 5522703157  นายสามารถ ศิริเทศ[] 0.000/0
57 5522703158  นายสมศักดิ์ ธรรมดีกุล[] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)