มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กัญจ์หทัย คนหลัก รหัสหมู่เรียน 53241011
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5324101101  นางสุมาลี วงเพ็ง 3.250/132
2 5324101102  นางสุดารัตน์ โยธิคาร์[] 0.000/0
3 5324101103  นางสาวกรกนก ใจใส 2.778/144
4 5324101104  นางละมุล เนื้อทอง 3.265/147
5 5324101105  นางสาวยุพา อารีย์[] 0.000/0
6 5324101106  นางสาวฉวีวรรณ เพชรนิล 3.143/147
7 5324101107  นางสาวทัศนีย์ ทองอินทร์ 3.125/120
8 5324101108  นางสาวณัฐตยา แพงแสน 3.082/147
9 5324101109  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิมมาลา 1.856/66
10 5324101110  นางสาวภรณ์ทิพย์ สืบวงค์ 3.150/147
11 5324101111  นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง 3.616/147
12 5324101112  นางสาวณิชาภัทร ภักดีแสน 3.412/147
13 5324101113  นางสาวเตือนจิตต์ บัวจูม 3.286/126
14 5324101114  นางชวัลลักษณ์ พิงพึ่ง 3.048/147
15 5324101115  นางสาวลำดวน ดาระหงษ์[] 0.000/0
16 5324101116  นางสาววัลลภา ภักดี 3.404/120
17 5324101117  นางสาวอภิษฐา รัตนวัน[] 0.000/0
18 5324101118  นางสาวธิวาภรณ์ ศรีจักร์ 2.969/145
19 5324101119  นายณัฐพงษ์ ผักไหม 2.325/143
20 5324101120  นางวงตะวัน ศิลพันธ์ 2.569/58
21 5324101121  นางสาวสุภาภรณ์ คำแผ่น 3.034/147
22 5324101122  นางสาวสุวรรณา พิญญาณ 3.308/117
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5324101123  นางสาวนิภาพร เลิศศรี 3.181/108
24 5324101124  นางสุพรรณี สมาธิ 2.782/147
25 5324101125  นางสาววิลาวรรณ ติงสะ 2.461/51
26 5324101126  นางขนิษฐา จังอินทร์ 3.130/119
27 5324101128  นางสาวแสงจันทร์ นาโควงค์[] 0.000/0
28 5324101129  นายอัครพล ไชยราช 3.105/147
29 5324101130  นางสาวพัชรนันท์ บุญเอนก[] 0.000/0
30 5324101131  นางสาวทิพวรรณ สืบชาติ 2.847/147
31 5324101132  นางกมลชนก สำเร็จ 3.045/144
32 5324101133  นางสาวศิริลักษณ์ ดวงจันทร์[] 0.000/0
33 5324101134  นางปุณยาวีร์ สีวะสุทธิ์ 3.293/147
34 5324101135  นางสาวศิริพร แผ่นศิลา 3.265/113
35 5324101136  นางสาวอรุณี ชัยวิเศษณ์[ลาออก ] 0.000/0
36 5324101137  นางสาวรัฒนา รุ่งคำ[ลาออก ] 0.000/0
37 5324101139  นางสาววรพัฒน์ อินทนา 3.286/147
38 5324101140  นางสาววารินยา ศรีลาชัย 3.092/147
39 5324101141  นายอำไพ เข็มละทอง[ลาออก ] 0.000/0
40 5324101142  นางสาวสถาพร มโนรัตน์ 3.358/120
41 5324101143  นางสาวจรรยาพร บุญเยี่ยม[] 0.000/0
42 5324101145  นางกรรณิการ์ มั่นชาติ 3.143/147
43 5324101146  นางณัฐรินี ยาตรา[] 0.000/0
44 5324101147  นางสาวสายฝน ผาปรางค์ 3.068/147
45 5324101148  นางปานมนัส บุญตาโลก 3.146/113
46 5324101149  นางสาวฉัชนี พยัคฆ์ 3.381/113
47 5324101150  นางสาวธิดารัตน์ พงศ์พรหม[] 0.000/0
48 5324101151  นางสาวสุธิดา ศิระมาตร[พักการเรียน ] 2.905/84
49 5324101152  นางสุดารัตน์ เทาศิริ[] 0.000/0
50 5324101153  นางสาวการะเกด บุญแก้ว 2.707/147
51 5324101154  นางกวีนา เด็กทองหลาง 3.116/112
52 5324101155  นางสาวปวริศา อุทุม 3.065/147
53 5324101156  นางสาวยุพิน กาญจนกาศ 3.224/147
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5324101157  นายธนชัย เนื่องแนวน้อย 3.333/147
55 5324101159  นางสุกาญดา นันทสิงห์ 3.449/147
56 5324101160  นางสาวโสม โพธิ์ใบ 2.876/85
57 5324101161  นางเลียม ปักเสติ 3.061/147
58 5324101162  นางสาวภคพร เบ้าทอง 3.003/147
59 5324101163  นางสาววัชราภรณ์ มะปราง[] 0.000/0
60 5324101164  นางสาวณัฐนันท์ พันธเสน 2.880/121
61 5324101165  นางสาววันดี บุญสอน 2.848/135
62 5324101166  นางวรารัตน์ ดวงสิน 3.167/147
63 5324101167  นางสาวสุกัญญา แดงบุญเรือง[] 0.000/0
64 5324101168  นางสาวอรทัย แหวนเงิน[] 0.000/0
65 5324101169  นางสาวกัญญาภัทร สีหะวงษ์ 2.952/147
66 5324101170  นางสาวสุณัฐฌา มากมาย 3.265/102
67 5324101171  นางศิราณี ศรีมาศ 3.262/147
68 5324101172  นางสาวศิริเพ็ญ แพงมา[] 0.000/0
69 5324101173  นางสาวพรวิไล พาหา 3.111/113
70 5324101174  นางจิราพร คงกับพันธ์ 2.864/92
71 5324101175  นางสาวเดือนนิมิต บุษบงค์ 2.818/44
72 5324101176  นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจันทร์ 2.735/117
73 5324101177  นางดวงฤดี ทองอาบ 2.555/73
74 5324101178  นางจุฑารัตน์ ก่ำเกลี้ยง 3.652/145
75 5324101179  นางสาวพนารัตน์ ปราบภัย 3.122/147
76 5324101180  นางสาววันทนา นาถาบำรุง[] 0.417/12
77 5324101181  นางสาววัชราภรณ์ วันเฉลิม[] 0.000/0
78 5324101182  นางสาวอุไรพร พันธ์วิไล 3.104/24
79 5324101183  นางศุภานิชกานต์ โลบุญ 3.179/39
80 5324101184  นางสาวธัญเทพ สังกะสี 3.122/147
81 5324101185  นางจินตนา ทองอินทร์ 2.986/147
82 5324101186  นางสาวขวัญสุดา อาสาสุข[] 2.883/145
83 5324101187  นางสาวสุพา พิมเสน[] 0.000/0
84 5324101188  นายนพพล เพ็งจันทร์ 2.901/142
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
85 5324101189  นางสาวสำเนียง ประโลม 3.217/30
86 5324101190  นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 2.963/123
87 5324101190  นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 2.963/123
88 5324101191  นางสาวเพ็ญสุดา ทองสุข[] 0.000/0
89 5324101192  นางสาวเพิ่มศรี รุ่งคำ[พักการเรียน ] 3.314/113
90 5324101193  นางสาวละมัย โพธิ์แก้ว 2.479/121
91 5324101194  นางสาววิริยา เกิดพวงแก้ว 3.616/147
92 5324101195  นางสาวอัจฉรา กรพรม[พักการเรียน ] 3.385/113
93 5324101196  นางนพมาศ นวลศิริ 3.139/147
94 5324101197  นางสาวสุภาวดี ศรีสุนนท์ 2.982/83
95 5324101198  นางสุวรรณี ศิริญาณ[พักการเรียน ] 3.046/119
96 5324101199  นางสังวาล ไสว 2.093/27

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)