มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กัญจ์หทัย คนหลัก รหัสหมู่เรียน 53241011
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5324101101  นางสุมาลี วงเพ็ง 3.243/111
2 5324101102  นางสุดารัตน์ โยธิคาร์[] 0.000/0
3 5324101103  นางสาวกรกนก ใจใส 2.764/106
4 5324101104  นางละมุล เนื้อทอง 3.304/112
5 5324101105  นางสาวยุพา อารีย์[] 0.000/0
6 5324101106  นางสาวฉวีวรรณ เพชรนิล 3.122/111
7 5324101107  นางสาวทัศนีย์ ทองอินทร์[พักการเรียน ] 3.057/96
8 5324101108  นางสาวณัฐตยา แพงแสน 3.045/111
9 5324101109  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิมมาลา 1.856/66
10 5324101110  นางสาวภรณ์ทิพย์ สืบวงค์ 3.089/112
11 5324101111  นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง 3.571/112
12 5324101112  นางสาวณิชาภัทร ภักดีแสน 3.455/112
13 5324101113  นางสาวเตือนจิตต์ บัวจูม 3.343/99
14 5324101114  นางชวัลลักษณ์ พิงพึ่ง 2.977/111
15 5324101115  นางสาวลำดวน ดาระหงษ์[] 0.000/0
16 5324101116  นางสาววัลลภา ภักดี[พักการเรียน ] 3.411/96
17 5324101117  นางสาวอภิษฐา รัตนวัน[] 0.000/0
18 5324101118  นางสาวธิวาภรณ์ ศรีจักร์ 3.031/112
19 5324101119  นายณัฐพงษ์ ผักไหม 2.504/112
20 5324101120  นางวงตะวัน ศิลพันธ์ 2.569/58
21 5324101121  นางสาวสุภาภรณ์ คำแผ่น 2.978/112
22 5324101122  นางสาวสุวรรณา พิญญาณ[พักการเรียน ] 3.255/94
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5324101123  นางสาวนิภาพร เลิศศรี[พักการเรียน ] 3.135/89
24 5324101124  นางสุพรรณี สมาธิ 2.730/111
25 5324101125  นางสาววิลาวรรณ ติงสะ 2.461/51
26 5324101126  นางสาวขนิษฐา บาศรี[พักการเรียน ] 3.117/98
27 5324101128  นางสาวแสงจันทร์ นาโควงค์[] 0.000/0
28 5324101129  นายอัครพล ไชยราช 2.968/111
29 5324101130  นางสาวพัชรนันท์ บุญเอนก[] 0.000/0
30 5324101131  นางสาวทิพวรรณ สืบชาติ 2.821/112
31 5324101132  นางกมลชนก สำเร็จ 3.009/112
32 5324101133  นางสาวศิริลักษณ์ ดวงจันทร์[] 0.000/0
33 5324101134  นางปุณยาวีร์ สีวะสุทธิ์ 3.165/112
34 5324101135  นางสาวศิริพร แผ่นศิลา[พักการเรียน ] 3.201/92
35 5324101136  นางสาวอรุณี ชัยวิเศษณ์[ลาออก ] 0.000/0
36 5324101137  นางสาวรัฒนา รุ่งคำ[ลาออก ] 0.000/0
37 5324101139  นางสาววรพัฒน์ อินทนา 3.277/112
38 5324101140  นางสาววารินยา ศรีลาชัย 3.036/111
39 5324101141  นายอำไพ เข็มละทอง[ลาออก ] 0.000/0
40 5324101142  นางสาวสถาพร มโนรัตน์[พักการเรียน ] 3.340/97
41 5324101143  นางสาวจรรยาพร บุญเยี่ยม[] 0.000/0
42 5324101145  นางกรรณิการ์ มั่นชาติ 3.068/111
43 5324101146  นางณัฐรินี ยาตรา[] 0.000/0
44 5324101147  นางสาวสายฝน ผาปรางค์ 3.063/111
45 5324101148  นางปานมนัส บุญตาโลก[พักการเรียน ] 3.082/92
46 5324101149  นางสาวฉัชนี พยัคฆ์[พักการเรียน ] 3.310/92
47 5324101150  นางสาวธิดารัตน์ พงศ์พรหม[] 0.000/0
48 5324101151  นางสาวสุธิดา ศิระมาตร 2.898/54
49 5324101152  นางสุดารัตน์ เทาศิริ[] 0.000/0
50 5324101153  นางสาวการะเกด บุญแก้ว 2.613/111
51 5324101154  นางกวีนา เด็กทองหลาง[พักการเรียน ] 3.130/92
52 5324101155  นางสาวปวริศา อุทุม 3.013/112
53 5324101156  นางสาวยุพิน กาญจนกาศ 3.156/112
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5324101157  นายธนชัย เนื่องแนวน้อย 3.308/112
55 5324101159  นางสุกาญดา นันทสิงห์ 3.344/112
56 5324101160  นางสาวโสม โพธิ์ใบ 2.774/73
57 5324101161  นางเลียม ปักเสติ 3.000/111
58 5324101162  นางเอียงอาย แสงสกุล 3.000/112
59 5324101163  นางสาววัชราภรณ์ มะปราง[] 0.000/0
60 5324101164  นางสาวณัฐนันท์ พันธเสน 2.850/103
61 5324101165  นางสาววันดี บุญสอน 2.851/111
62 5324101166  นางวรารัตน์ ดวงสิน 3.171/111
63 5324101167  นางสาวสุกัญญา แดงบุญเรือง[] 0.000/0
64 5324101168  นางสาวอรทัย แหวนเงิน[] 0.000/0
65 5324101169  นางสาวกัญญาภัทร สีหะวงษ์ 2.911/112
66 5324101170  นางสาวสุณัฐฌา มากมาย 3.253/83
67 5324101171  นางศิราณี ศรีมาศ 3.228/112
68 5324101172  นางสาวศิริเพ็ญ แพงมา[] 0.000/0
69 5324101173  นางสาวพรวิไล พาหา[พักการเรียน ] 3.082/92
70 5324101174  นางจิราพร คงกับพันธ์[พักการเรียน ] 2.847/88
71 5324101175  นางสาวเดือนนิมิต บุษบงค์ 2.818/44
72 5324101176  นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจันทร์[พักการเรียน ] 2.628/94
73 5324101177  นางดวงฤดี ทองอาบ 2.365/48
74 5324101178  นางจุฑารัตน์ ก่ำเกลี้ยง 3.683/112
75 5324101179  นางสาวพนารัตน์ ปราบภัย 3.076/112
76 5324101180  นางสาววันทนา นาถาบำรุง[] 0.417/12
77 5324101181  นางสาววัชราภรณ์ วันเฉลิม[] 0.000/0
78 5324101182  นางสาวอุไรพร พันธ์วิไล 3.104/24
79 5324101183  นางศุภานิชกานต์ โลบุญ[พักการเรียน ] 3.179/39
80 5324101184  นางสาววนิดา สังกะสี 3.113/111
81 5324101185  นางจินตนา ทองอินทร์ 2.897/112
82 5324101186  นางสาวขวัญสุดา อาสาสุข 2.920/112
83 5324101187  นางสาวสุพา พิมเสน[] 0.000/0
84 5324101188  นายนพพล เพ็งจันทร์ 2.924/112
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
85 5324101189  นางสาวสำเนียง ประโลม 3.217/30
86 5324101190  นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 2.910/100
87 5324101190  นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 2.910/100
88 5324101191  นางสาวเพ็ญสุดา ทองสุข[] 0.000/0
89 5324101192  นางสาวเพิ่มศรี รุ่งคำ[พักการเรียน ] 3.258/91
90 5324101193  นางสาวละมัย โพธิ์แก้ว 2.524/104
91 5324101194  นางสาววิริยา เกิดพวงแก้ว 3.594/112
92 5324101195  นางสาวอัจฉรา กรพรม[พักการเรียน ] 3.342/92
93 5324101196  นางนพมาศ นวลศิริ 3.090/111
94 5324101197  นางสาวสุภาวดี ศรีสุนนท์ 2.982/83
95 5324101198  นางสุวรรณี ศิริญาณ[พักการเรียน ] 3.015/98
96 5324101199  นางสังวาล ไสว 2.093/27

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)