มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กัญจ์หทัย คนหลัก รหัสหมู่เรียน 53241011
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5324101101  นางสุมาลี วงเพ็ง 3.236/174
2 5324101102  นางสุดารัตน์ โยธิคาร์[] 0.000/0
3 5324101103  นางสาวกรกนก ใจใส 2.865/174
4 5324101104  นางละมุล เนื้อทอง 3.259/174
5 5324101105  นางสาวยุพา อารีย์[] 0.000/0
6 5324101106  นางสาวฉวีวรรณ เพชรนิล 3.221/174
7 5324101107  นางสาวทัศนีย์ ทองอินทร์ 3.181/144
8 5324101108  นางสาวณัฐตยา แพงแสน 3.132/174
9 5324101109  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิมมาลา[] 1.757/72
10 5324101110  นางสาวภรณ์ทิพย์ สืบวงค์ 3.198/174
11 5324101111  นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง 3.598/174
12 5324101112  นางสาวณิชาภัทร ภักดีแสน 3.443/174
13 5324101113  นางสาวเตือนจิตต์ บัวจูม 3.303/142
14 5324101114  นางชวัลลักษณ์ พิงพึ่ง 3.101/174
15 5324101115  นางสาวลำดวน ดาระหงษ์[] 0.000/0
16 5324101116  นางสาววัลลภา ภักดี 3.399/144
17 5324101117  นางสาวอภิษฐา รัตนวัน[] 0.000/0
18 5324101118  นางสาวธิวาภรณ์ ศรีจักร์ 3.026/174
19 5324101119  นายณัฐพงษ์ ผักไหม 2.328/172
20 5324101120  นางวงตะวัน ศิลพันธ์ 2.676/68
21 5324101121  นางสาวสุภาภรณ์ คำแผ่น 2.997/174
22 5324101122  นางสาวสุวรรณา พิญญาณ 3.264/144
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5324101123  นางสาวนิภาพร เลิศศรี 3.196/135
24 5324101124  นางสุพรรณี สมาธิ 2.842/174
25 5324101125  นางสาววิลาวรรณ ติงสะ 2.461/51
26 5324101126  นางขนิษฐา จังอินทร์ 3.185/143
27 5324101128  นางสาวแสงจันทร์ นาโควงค์[] 0.000/0
28 5324101129  นายอัครพล ไชยราช 3.147/174
29 5324101130  นางสาวพัชรนันท์ บุญเอนก[] 0.000/0
30 5324101131  นางสาวทิพวรรณ สืบชาติ 2.862/174
31 5324101132  นางกมลชนก สำเร็จ 3.034/174
32 5324101133  นางสาวศิริลักษณ์ ดวงจันทร์[] 0.000/0
33 5324101134  นางปุณยาวีร์ สีวะสุทธิ์ 3.299/174
34 5324101135  นางสาวศิริพร แผ่นศิลา 3.343/137
35 5324101136  นางสาวอรุณี ชัยวิเศษณ์[ลาออก ] 0.000/0
36 5324101137  นางสาวรัฒนา รุ่งคำ[ลาออก ] 0.000/0
37 5324101139  นางสาววรพัฒน์ อินทนา 3.276/174
38 5324101140  นางสาววารินยา ศรีลาชัย 3.135/174
39 5324101141  นายอำไพ เข็มละทอง[ลาออก ] 0.000/0
40 5324101142  นางสาวสถาพร มโนรัตน์ 3.375/144
41 5324101143  นางสาวจรรยาพร บุญเยี่ยม[] 0.000/0
42 5324101145  นางกรรณิการ์ มั่นชาติ 3.129/174
43 5324101146  นางณัฐรินี ยาตรา[] 0.000/0
44 5324101147  นางสาวสายฝน ผาปรางค์ 3.106/174
45 5324101148  นางปานมนัส บุญตาโลก 3.237/137
46 5324101149  นางสาวฉัชนี พยัคฆ์ 3.445/137
47 5324101150  นางสาวธิดารัตน์ พงศ์พรหม[] 0.000/0
48 5324101151  นางสาวสุธิดา ศิระมาตร[พักการเรียน ] 2.882/106
49 5324101152  นางสุดารัตน์ เทาศิริ[] 0.000/0
50 5324101153  นางสาวการะเกด บุญแก้ว 2.796/174
51 5324101154  นางกวีนา เด็กทองหลาง 3.243/136
52 5324101155  นางสาวปวริศา อุทุม 3.126/174
53 5324101156  นางสาวยุพิน กาญจนกาศ 3.279/174
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5324101157  นายธนชัย เนื่องแนวน้อย 3.420/174
55 5324101159  นางสุกาญดา นันทสิงห์ 3.445/174
56 5324101160  นางสาวโสม โพธิ์ใบ 2.923/97
57 5324101161  นางเลียม ปักเสติ 3.092/174
58 5324101162  นางสาวภคพร เบ้าทอง 3.032/174
59 5324101163  นางสาววัชราภรณ์ มะปราง[] 0.000/0
60 5324101164  นางสาวณัฐนันท์ พันธเสน 2.908/174
61 5324101165  นางสาววันดี บุญสอน 2.957/174
62 5324101166  นางวรารัตน์ ดวงสิน 3.195/174
63 5324101167  นางสาวสุกัญญา แดงบุญเรือง[] 0.000/0
64 5324101168  นางสาวอรทัย แหวนเงิน[] 0.000/0
65 5324101169  นางสาวกัญญาภัทร สีหะวงษ์ 2.989/174
66 5324101170  นางสาวสุณัฐฌา มากมาย 3.239/115
67 5324101171  นางศิราณี ศรีมาศ 3.276/174
68 5324101172  นางสาวศิริเพ็ญ แพงมา[] 0.000/0
69 5324101173  นางสาวพรวิไล พาหา 3.150/137
70 5324101174  นางจิราพร คงกับพันธ์ 2.879/112
71 5324101175  นางสาวเดือนนิมิต บุษบงค์ 2.780/50
72 5324101176  นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจันทร์ 2.819/144
73 5324101177  นางดวงฤดี ทองอาบ 2.631/84
74 5324101178  นางจุฑารัตน์ ก่ำเกลี้ยง 3.583/174
75 5324101179  นางสาวพนารัตน์ ปราบภัย 3.126/174
76 5324101180  นางสาววันทนา นาถาบำรุง[] 0.417/12
77 5324101181  นางสาววัชราภรณ์ วันเฉลิม[] 0.000/0
78 5324101182  นางสาวอุไรพร พันธ์วิไล 3.104/24
79 5324101183  นางศุภานิชกานต์ โลบุญ 3.179/39
80 5324101184  นางสาวธัญเทพ สังกะสี 3.106/174
81 5324101185  นางจินตนา ทองอินทร์ 2.991/174
82 5324101186  นางสาวขวัญสุดา อาสาสุข 2.807/174
83 5324101187  นางสาวสุพา พิมเสน[] 0.000/0
84 5324101188  นายนพพล เพ็งจันทร์ 2.994/174
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
85 5324101189  นางสาวสำเนียง ประโลม 3.217/30
86 5324101190  นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 2.969/147
87 5324101190  นางสาววรรณวิภา ศรีชมภู 2.969/147
88 5324101191  นางสาวเพ็ญสุดา ทองสุข[] 0.000/0
89 5324101192  นางสาวเพิ่มศรี รุ่งคำ[พักการเรียน ] 3.369/137
90 5324101193  นางสาวละมัย โพธิ์แก้ว 2.561/157
91 5324101194  นางสาววิริยา เกิดพวงแก้ว 3.615/174
92 5324101195  นางสาวอัจฉรา กรพรม[พักการเรียน ] 3.456/137
93 5324101196  นางนพมาศ นวลศิริ 3.161/174
94 5324101197  นางสาวสุภาวดี ศรีสุนนท์ 3.037/95
95 5324101198  นางสุวรรณี ศิริญาณ 3.122/143
96 5324101199  นางสังวาล ไสว 2.093/27

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)