มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จิตติมา พลศักดิ์ รหัสหมู่เรียน 52234111
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5223411101  นางลาณี โกลละสุต[เรียนครบหลักสูตร ] 3.045/77
2 5223411102  นางสาวกัลยวรรธน์ คุ้มญาติ[เกียรตินิยมอันดับ 2 ] 3.552/77
3 5223411103  นายเด็ดดวงดอกรัก พละศักดิ์[เรียนครบหลักสูตร ] 3.299/77
4 5223411104  นายสรายุทธ กาลพัฒน์[] 1.650/30
5 5223411105  นางรัชนี อินตะนัย[เรียนครบหลักสูตร ] 3.279/77
6 5223411106  นางพิชญ์สินี สุวรรณศิลป์[เรียนครบหลักสูตร ] 2.812/77
7 5223411107  นายชัยวัฒน์ สุดา[] 0.000/0
8 5223411108  นายธีระศักดิ์ สุเมธิวิทย์[เรียนครบหลักสูตร ] 3.006/77
9 5223411109  นางศิรารัตน์ แจ่มศรี[เรียนครบหลักสูตร ] 3.260/77
10 5223411110  นางสาวนุจรี สุธาตุ[เรียนครบหลักสูตร ] 3.065/77
11 5223411111  นางกุลชรี เบ็ญมาตย์[] 0.000/0
12 5223411112  นางสาวธนิศรา เจริญผล[เรียนครบหลักสูตร ] 3.279/77
13 5223411113  นางกชพรรณ ผลงาม[เรียนครบหลักสูตร ] 3.416/77
14 5223411114  นายฉัตรชัย อุตม์ทอง[เรียนครบหลักสูตร ] 3.396/77
15 5223411115  นายชาตรี บุษบงค์[เรียนครบหลักสูตร ] 3.435/77
16 5223411116  นางนวรัตน์ บุษบงค์[เกียรตินิยมอันดับ 2 ] 3.688/77
17 5223411117  จ่าสิบตำรวจหญิงศรีอรุณ ศุภสุข[] 2.500/9
18 5223411118  นายสุนทร ทุมนาค[เรียนครบหลักสูตร ] 2.909/77
19 5223411119  นางสาวพัตรวิภา ผันผ่อน[เรียนครบหลักสูตร ] 2.800/50
20 5223411120  นางสาวสุพรรณี พะวัง[เรียนครบหลักสูตร ] 3.123/77
21 5223411121  สิบเอกสำราญ อุ่นคำ[เรียนครบหลักสูตร ] 3.045/77
22 5223411122  นางสาวรัตนา ภาเภา[เรียนครบหลักสูตร ] 2.831/77
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5223411123  นางสาวปิยะธิดา โลหะชาติ[เรียนครบหลักสูตร ] 2.968/77
24 5223411124  นายบุญศรี มานะดี[เกียรตินิยมอันดับ 2 ] 3.338/77
25 5223411125  นายวีรศักดิ์ ขันธลี[] 0.000/0
26 5223411126  นางสาวจุรีรัตน์ อาจภักดี[เรียนครบหลักสูตร ] 2.929/77
27 5223411127  นางสาวณิชา ประชุม[เรียนครบหลักสูตร ] 2.831/77
28 5223411128  นางสาวชุติมา แก้วสุพรรณ[เรียนครบหลักสูตร ] 3.299/77
29 5223411129  นายสุวิทย์ นันทะโคตร[] 0.000/0
30 5223411131  นายประวิท กาลออง[เรียนครบหลักสูตร ] 3.377/77
31 5223411132  นางนิตยา จันทาทิพย์[เรียนครบหลักสูตร ] 3.338/77
32 5223411133  นางอุดม ทวีพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร ] 3.727/77
33 5223411134  นางกนกพร หนองหงอก[เรียนครบหลักสูตร ] 3.201/77
34 5223411135  นายจำปา พงษ์สุวรรณ[] 0.000/0
35 5223411136  นางชุติปภา โพธิ์เงิน[เรียนครบหลักสูตร ] 2.792/77
36 5223411137  นายสาคร โพธิ์เงิน[เรียนครบหลักสูตร ] 3.260/77
37 5223411138  นางกัญญลักษณ์ อินตะนัย[เรียนครบหลักสูตร ] 3.201/77
38 5223411139  นางบุปผา เนียมมูล[เรียนครบหลักสูตร ] 3.162/77
39 5223411140  นางสาวนาถยา แก่นสาร[เรียนครบหลักสูตร ] 2.948/77
40 5223411141  นางสาวกฤตพร ธรรมรักษ์[เรียนครบหลักสูตร ] 3.318/77
41 5223411142  นายทรงโอภาษ ทองบุตร 1.830/50
42 5223411143  นางสาวเกษมศรี เหมือนนึก[] 0.000/0
43 5223411144  นางสาวดวงธิดา ใจเรือง[เรียนครบหลักสูตร ] 2.712/80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)