มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปริญญาโท
โปรแกรมวิชา การบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน รหัสหมู่เรียน 55361611
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                
1 5536161101  นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร[]                                
2 5536161102  นายสมปอง วงษ์ทอง[]                                
3 5536161103  นางสาวทัศนีย์ เกษแก้ว[]                                
4 5536161104  นายดวงแดน วงเดือน[เรียนครบหลักสูตร ]                                
5 5536161105  นายสายันต์ ดวงเนตร                                
6 5536161106  นางปราณี ธรรมนิยม[เรียนครบหลักสูตร ]                                
7 5536161107  นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
8 5536161108  นางสาวสุภาพร ฉวีรักษ์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
9 5536161109  นายธนนชัย จันล่องคำ                                
10 5536161110  นายเสกสันต์ ชุ่มอภัย[]                                
11 5536161111  นายปิยนนท์ ทองยุ้น[]                                
12 5536161112  นางสาวชณัชชา ภูสอดศรี[เรียนครบหลักสูตร ]                                
13 5536161113  นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ                                
14 5536161114  นางสาวศิรินาท แต้มศรี                                
15 5536161115  นางปานจิตร สุภาทิพย์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
16 5536161116  ว่าที่ร้อยตรีภูริชกานต์ งามศิริ                                
17 5536161117  นายฉัตรชัย สืบทรัพย์                                
18 5536161118  นางอัจฉราภรณ์ ม่านทอง                                
19 5536161119  นายขุนพล พวงพันธ์[]                                
20 5536161119  นายขุนพล พวงพันธ์[]                                
21 5536161120  MISSTRAN THI HOAI HUONG[]                                
22 5536161121  นางสาววรรณนิสา สุขเกษม[]                                
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                
23 5536161122  นายกัมปนาท สุขสงวน[]                                
24 5536161123  สิบโทฉัตรชัย ป้องวิเศษ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
25 5536161124  นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน                                
26 5536161125  นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
27 5536161126  นายสุพจน์ บุญตา[]                                
28 5536161127  นายจิระศักดิ์ สาระพงษ์                                
29 5536161128  นายวัชรินทร์ ภูพวก[เรียนครบหลักสูตร ]                                
30 5536161129  นางพิมพ์ณัฐณิชา นวลศิริ                                
31 5536161130  นางสาวศรีสุดา สุภี[เรียนครบหลักสูตร ]                                
32 5536161131  นางดวงพร เดชวิเศษ                                
33 5536161132  นางสาวสุพิชญา เทพกิจ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
34 5536161133  นางสาวดวงนภา อุดด้วง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
35 5536161134  นายวิษณุ สอาดศรี                                
36 5536161135  นางผมหอม ไชยรัคน์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
37 5536161136  นางสาวจุฑามณี จันทร์เทศ                                
38 5536161137  นางกานต์จิราห์ โพธิสาร[เรียนครบหลักสูตร ]                                
39 5536161138  นางสาวคีติกา ขุขันธิน                                
40 5536161139  นางสาวจุฑามาศ เหล่าแค                                
41 5536161140  นางสาวสาวิตรี มะปราง                                
42 5536161141  นายมรกต บุรกรณ์                                
43 5536161142  นางผ่องศรี สาธุ                                
44 5536161143  นายธนวัฒน์ บัวแย้ม                                
45 5536161144  นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา                                
46 5536161145  นางสาวกัลยาณี ชิณบุตร                                
47 5536161146  นางสาวรัชดาภรณ์ บัวพันธ์                                
48 5536161147  นางสาวบัวทิพย์ โสภณ                                
49 5536161148  นางเดือน ใยขันธ์                                
50 5536161149  นางสาวติยนา รินจันทร์                                
51 5536161151  นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)