มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปริญญาโท
โปรแกรมวิชา การบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน รหัสหมู่เรียน 55361611
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                
1 5536161101  นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร[]                                
2 5536161102  นายสมปอง วงษ์ทอง[]                                
3 5536161103  นางสาวทัศนีย์ เกษแก้ว[]                                
4 5536161104  นายดวงแดน วงเดือน[เรียนครบหลักสูตร ]                                
5 5536161105  นายสายันต์ ดวงเนตร[]                                
6 5536161106  นางปราณี ธรรมนิยม[เรียนครบหลักสูตร ]                                
7 5536161107  นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
8 5536161108  นางสาวสุภาพร ฉวีรักษ์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
9 5536161109  นายธนนชัย จันล่องคำ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
10 5536161110  นายเสกสันต์ ชุ่มอภัย[]                                
11 5536161111  นายปิยนนท์ ทองยุ้น[]                                
12 5536161112  นางสาวชณัชชา ภูสอดศรี[เรียนครบหลักสูตร ]                                
13 5536161113  นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ[]                                
14 5536161114  นางสาวศิรินาท แต้มศรี[]                                
15 5536161115  นางปานจิตร สุภาทิพย์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
16 5536161116  ว่าที่ร้อยตรีภูริชกานต์ งามศิริ[]                                
17 5536161117  นายฉัตรชัย สืบทรัพย์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
18 5536161118  นางอัจฉราภรณ์ ม่านทอง[]                                
19 5536161119  นายขุนพล พวงพันธ์[]                                
20 5536161119  นายขุนพล พวงพันธ์[]                                
21 5536161120  MISSTRAN THI HOAI HUONG[]                                
22 5536161121  นางสาววรรณนิสา สุขเกษม[]                                
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                
23 5536161122  นายกัมปนาท สุขสงวน[]                                
24 5536161123  สิบโทฉัตรชัย ป้องวิเศษ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
25 5536161124  นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน                                
26 5536161125  นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
27 5536161126  นายสุพจน์ บุญตา[]                                
28 5536161127  นายจิระศักดิ์ สาระพงษ์[]                                
29 5536161128  นายวัชรินทร์ ภูพวก[เรียนครบหลักสูตร ]                                
30 5536161129  นางพิมพ์ณัฐณิชา นวลศิริ[]                                
31 5536161130  นางสาวศรีสุดา สุภี[เรียนครบหลักสูตร ]                                
32 5536161131  นางดวงพร เดชวิเศษ[]                                
33 5536161132  นางสาวสุพิชญา เทพกิจ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
34 5536161133  นางสาวดวงนภา อุดด้วง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
35 5536161134  นายวิษณุ สอาดศรี[]                                
36 5536161135  นางผมหอม ไชยรัคน์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
37 5536161136  นางสาวโชติกา จันทร์เทศ                                
38 5536161137  นางกานต์จิราห์ โพธิสาร[เรียนครบหลักสูตร ]                                
39 5536161138  นางสาวคีติกา ขุขันธิน                                
40 5536161139  นางสาวจุฑามาศ เหล่าแค[]                                
41 5536161140  นางสาวสาวิตรี มะปราง[]                                
42 5536161141  นายมรกต บุรกรณ์                                
43 5536161142  นางผ่องศรี สาธุ[]                                
44 5536161143  นายธนวัฒน์ บัวแย้ม                                
45 5536161144  นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา                                
46 5536161145  นางสาวกัลยาณี ชิณบุตร                                
47 5536161146  นางสาวรัชดาภรณ์ บัวพันธ์[]                                
48 5536161147  นางสาวบัวทิพย์ โสภณ[]                                
49 5536161148  นางเดือน ใยขันธ์[]                                
50 5536161149  นางสาวติยนา รินจันทร์[]                                
51 5536161151  นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)