มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จิตติมา พลศักดิ์ รหัสหมู่เรียน 52234111
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                
1 5223411101  นางลาณี โกลละสุต[เรียนครบหลักสูตร ]                                
2 5223411102  นางสาวกัลยวรรธน์ คุ้มญาติ[เกียรตินิยมอันดับ 2 ]                                
3 5223411103  นายเด็ดดวงดอกรัก พละศักดิ์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
4 5223411104  นายสรายุทธ กาลพัฒน์[]                                
5 5223411105  นางรัชนี อินตะนัย[เรียนครบหลักสูตร ]                                
6 5223411106  นางพิชญ์สินี สุวรรณศิลป์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
7 5223411107  นายชัยวัฒน์ สุดา[]                                
8 5223411108  นายธีระศักดิ์ สุเมธิวิทย์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
9 5223411109  นางศิรารัตน์ แจ่มศรี[เรียนครบหลักสูตร ]                                
10 5223411110  นางสาวนุจรี สุธาตุ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
11 5223411111  นางกุลชรี เบ็ญมาตย์[]                                
12 5223411112  นางสาวธนิศรา เจริญผล[เรียนครบหลักสูตร ]                                
13 5223411113  นางกชพรรณ ผลงาม[เรียนครบหลักสูตร ]                                
14 5223411114  นายฉัตรชัย อุตม์ทอง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
15 5223411115  นายชาตรี บุษบงค์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
16 5223411116  นางนวรัตน์ บุษบงค์[เกียรตินิยมอันดับ 2 ]                                
17 5223411117  จ่าสิบตำรวจหญิงศรีอรุณ ศุภสุข[]                                
18 5223411118  นายสุนทร ทุมนาค[เรียนครบหลักสูตร ]                                
19 5223411119  นางสาวพัตรวิภา ผันผ่อน[เรียนครบหลักสูตร ]                                
20 5223411120  นางสาวสุพรรณี พะวัง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
21 5223411121  สิบเอกสำราญ อุ่นคำ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
22 5223411122  นางสาวรัตนา ภาเภา[เรียนครบหลักสูตร ]                                
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                
23 5223411123  นางสาวปิยะธิดา โลหะชาติ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
24 5223411124  นายบุญศรี มานะดี[เกียรตินิยมอันดับ 2 ]                                
25 5223411125  นายวีรศักดิ์ ขันธลี[]                                
26 5223411126  นางสาวจุรีรัตน์ อาจภักดี[เรียนครบหลักสูตร ]                                
27 5223411127  นางสาวณิชา ประชุม[เรียนครบหลักสูตร ]                                
28 5223411128  นางสาวชุติมา แก้วสุพรรณ[เรียนครบหลักสูตร ]                                
29 5223411129  นายสุวิทย์ นันทะโคตร[]                                
30 5223411131  นายประวิท กาลออง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
31 5223411132  นางนิตยา จันทาทิพย์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
32 5223411133  นางอุดม ทวีพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
33 5223411134  นางกนกพร หนองหงอก[เรียนครบหลักสูตร ]                                
34 5223411135  นายจำปา พงษ์สุวรรณ[]                                
35 5223411136  นางชุติปภา โพธิ์เงิน[เรียนครบหลักสูตร ]                                
36 5223411137  นายสาคร โพธิ์เงิน[เรียนครบหลักสูตร ]                                
37 5223411138  นางกัญญลักษณ์ อินตะนัย[เรียนครบหลักสูตร ]                                
38 5223411139  นางบุปผา เนียมมูล[เรียนครบหลักสูตร ]                                
39 5223411140  นางสาวนาถยา แก่นสาร[เรียนครบหลักสูตร ]                                
40 5223411141  นางสาวกฤตพร ธรรมรักษ์[เรียนครบหลักสูตร ]                                
41 5223411142  นายทรงโอภาษ ทองบุตร                                
42 5223411143  นางสาวเกษมศรี เหมือนนึก[]                                
43 5223411144  นางสาวดวงธิดา ใจเรือง[เรียนครบหลักสูตร ]                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)