ระบบรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รหัสบัตรประชาชน
รหัสคู่มือ


รายงานตัวเข้าศึกษาต่อภาคปกติ และกศ.บป.  (คลิ๊ก)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ปกติ ประเภทเพิ่มเติม,จำนวน 197 คน
   1.  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2)   2.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์ (7)   3.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (1)
   4.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (5)   5.  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  (11)   6.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (1)
   7.  สาขาวิชาภาษาจีน (0)   8.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (14)   9.  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (0)
   10.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (0)   11.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (0)   12.  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (0)
   13.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (0)   14.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง (26)   15.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (10)
   16.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (18)   17.  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (6)   18.  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (12)
   19.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0)   20.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1)   21.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (14)
   22.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (0)   23.  สาขาวิชาการบัญชี (0)   24.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (1)
   25.  สาขาวิชานิติศาสตร์ (1)   26.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (1)   27.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (1)
   28.  สาขาวิชาวิชาชีพครู (0)   29.  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (0)   30.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (0)
   31.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (26)   32.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (54)   33.  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (0)


งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607