ระบบรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รหัสบัตรประชาชน
รหัสคู่มือ


รายงานตัวเข้าศึกษาต่อภาคปกติ และกศ.บป.  (คลิ๊ก)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ปกติ ประเภทเพิ่มเติม,จำนวน 199 คน
   1.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์ (8)   2.  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  (11)   3.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (1)
   4.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (5)   5.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (1)   6.  สาขาวิชาภาษาจีน (0)
   7.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (13)   8.  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (0)   9.  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2)
   10.  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (0)   11.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (0)   12.  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (0)
   13.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (0)   14.  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (0)   15.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (0)
   16.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (0)   17.  สาขาวิชาการบัญชี (0)   18.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (0)
   19.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (0)   20.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (1)   21.  สาขาวิชานิติศาสตร์ (0)
   22.  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (12)   23.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (17)   24.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง (26)
   25.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (10)   26.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0)   27.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (14)
   28.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (1)   29.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (27)   30.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (0)
   31.  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (6)   32.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (53)


งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607