ระบบรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รหัสบัตรประชาชน
รหัสคู่มือ


รายงานตัวเข้าศึกษาต่อภาคปกติ และกศ.บป.  (คลิ๊ก)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ปกติ ประเภทเพิ่มเติม,จำนวน 199 คน
   1.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (5)   2.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์ (8)   3.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (13)
   4.  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  (11)   5.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (1)   6.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (1)
   7.  สาขาวิชาภาษาจีน (0)   8.  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (0)   9.  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (0)
   10.  สาขาวิชาการบัญชี (0)   11.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (0)   12.  สาขาวิชานิติศาสตร์ (0)
   13.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (1)   14.  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2)   15.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0)
   16.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (10)   17.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (17)   18.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง (26)
   19.  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (6)   20.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (0)   21.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (53)
   22.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (27)   23.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (1)   24.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (14)
   25.  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (12)


งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607