งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประเภททั่วไป


กรอกและพิมพ์ประวัติเพื่อรายงานตัว


เปลี่ยนสาขาวิชารายงานตัวคณะใหม่สำหรับคณะครุศาสตร์ที่สอบไม่ติด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง สถานที่ รายละเอียด และค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว